საკანონმდებლო ცვლილებები

13 აგვისტო, 2018

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების მინისტრის 2018 წლის 10 აგვისტოს N1-1/408 ბრძანებით ცვლილება შევიდა 2018 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2017 წლის 28 დეკემბრის №1-1/581 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული „2018 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი“ ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზის ბალანსი