საკანონმდებლო ცვლილებები

7 აგვისტო, 2018

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2018 წლის 7 აგვისტოს №1-1/389 ბრძანებით 500 კვ ქვესადგურის ,,ლაჯანური 500“-ის მშენებლობის პროექტი ჩაითვალა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მქონე პროექტად და სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ მიენიჭა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის ექსპროპრიაციის უფლება  ცაგერის მუნიციპალიტეტში მდებარე 614 კვ.მ მიწის ნაკვეთსა და მასზე არსებული ნარგავებზე. გადადით ვებგვერზე 

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკია