საკანონმდებლო ცვლილებები

27 სექტემბერი, 2018

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2018 წლის 27 აგვისტოს N1-1/418 ბრძანებით ცვლილება შევიდა „2018 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2017 წლის 28 დეკემბრის №1-1/578 ბრძანებაში და „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი 2018 წლის იანვარიდან 2018 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით“  ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ელექტროენერგიის ბალანსი