საკანონმდებლო ცვლილებები

31 აგვისტო, 2018

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 9 აგვისტოს N64/20 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ განაწილების ლიცენზიაში და შემცირდა სამოქმედო არეალი. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში