საკანონმდებლო ცვლილებები

7 სექტემბერი, 2018

კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს N22 დადგენილებით დამტკიცდა „ბუნებრივი გაზის ქსელის წესები“, რომლითაც განისაზღვრა  ტრანსპორტირების სისტემისა და გამანაწილებელი ქსელის მართვის, ამ ქსელით სარგებლობის პროცედურები, პირობები და პრინციპები, და შესაბამისად ამ ნაწილში დარეგულირდა ლიცენზიატებსა და მათი მომსახურებით მოსარგებლე სუბიექტებს შორის ურთიერთობები.  გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ბუნებრივი გაზის ქსელის წესები