საკანონმდებლო ცვლილებები

5 ნოემბერი, 2018

კომისიის 2018 წლის 26 ოქტომბრის N23 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2014 წლის 17 აპრილის №10 დადგენილებაში რომლის მიზანია ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოს №543/2013 (EC) რეგულაციის მოთხოვნებისა და პრინციპების დანერგვა. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ელექტროენერგიის ქსელის წესები