საკანონმდებლო ცვლილებები

1 ნოემბერი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 ოქტომბრის N505 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მიერ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 16 თებერვლის №85 დადგენილებაში. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: შესყიდვის მომსახურება