საკანონმდებლო ცვლილებები

6 ნოემბერი, 2018

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 29 ოქტომბრის განჩინებით წარმოებაში იქნა მიღებული სსიპ „შემოსავლების სამსახურის“  განცხადება  შპს ,,ენერჯი პაუერის“  მიმართ გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების შესახე. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: სასამართლო
დოკუმენტის ტიპი: განჩინება
თემატიკა: გადახდისუუნარობის