საკანონმდებლო ცვლილებები

3 ნოემბერი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N511 დადგენილებით დამტკიცდა შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიისათვის“ საქონლისა და მომსახურების შესყიდვების სპეციალური წესი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: შესყიდვის წესი გაზი