საკანონმდებლო ცვლილებები

6 ნოემბერი, 2018

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31 ოქტომბრის N515 დადგენილებით დამტკიცდა იმ ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის, მშენებლობის, ფლობისა და ოპერირების შესახებ წინადადებების საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის წარდგენისა და განხილვის წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე, რომლებიც არ წარმოადგენს საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტს. გადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ელექტროსადგურების მშენებლობის ტექნიკურ ეკონომიკური შესწავლა