საკანონმდებლო ცვლილებები

17 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 25 აპრილის №813 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობას, შპს „სტორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმება.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა