საკანონმდებლო ცვლილებები

14 დეკემბერი, 2018

ცვლილება შევიდა ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონის მე-6-8 მუხლებში

  • ცვლილების თანახმად, კომისიის თავმჯდომარისა და წევრების არჩევის წესი განისაზღვრა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით.
  • ამოღებული იქნა მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტი, რომელითაც განისაზღვრებოდა კომისიის წევრის არჩევის ვადა, თუმცა აღნიშნული განსაზღვრულია საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით.
  • კომისიის წევრის გადაყენების წესი განისაზღვრა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით. გადადით ვებგვერდზე 
გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: კანონი
თემატიკა: ცვლილება კანონში