საკანონმდებლო ცვლილებები

14 დეკემბერი, 2018

ცვლილება შევიდა „ეროვნული მარეგულირებელო ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონში

  • ცვლილების თანახმად საზოგადოებრივი დამცველის არჩევის წესი განისაზღვრა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით.
  • კანონის მე-17 მუხლით კომისიის ბიუჯეტის აუდიტის ჩატარების შესრულებაზე პასუხისმგებელი დამოუკიდებელი აუდიტორის არჩევის წესი განისაზღვრა საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით. გადადით ვებგვერდზე
გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: კანონი
თემატიკა: ცვლილება ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში