საკანონმდებლო ცვლილებები

8 აგვისტო, 2019

კომისიის 2019 წლის 31 ივლისის N18 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში საქმიანობის კონტროლისა და ლიცენზირების წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 18 სექტემბრის №23 დადგენილებაში, რომლის თანახმად მეწარმეს დაევალა კომისიაში ყოველთვიურად, თვის დამთავრებიდან 15 დღის ვადაში ანგარიშის წარმოდგენა. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: