საკანონმდებლო ცვლილებები

8 აგვისტო, 2019

კომისიის 2019 წლის 21 ივლისის N19 დადგენილებით დამტკიცდა „ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში რეგულირების საფასურის გაანგარიშებისა და გადახდის წესი“ რომლის ამოქმედების ვადად განისაზღვრა 2020 წლის 1 იანვარი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: რეგულირების საფასური