საკანონმდებლო ცვლილებები

5 ივლისი, 2019

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითრების მინისტრის 2019 წლის 2 ივლისის N1-1/316 ბრძანებით ახალციხე-ბათუმის“ 220 კვ. ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი ჩაითვალა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მქონე პროექტად და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას" მიენიჭა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის ექსპროპრიაციის უფლება პროექტის არეალში მოქცეულ, ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ფერსაში არსებულ 206 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ექსპროპრიაცია