საკანონმდებლო ცვლილებები

31 მაისი, 2019

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის N255 დადგენილებით დამტკიცდა მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესი და პირობები, რომელის თანახმადაც  I კლასის ელექტროგადამცემი ხაზის, გაზსადენის, წყალსადენის ან წყალარინების მილის მშენებლობისას, არ არის სავალდებულო განცხადებას თან დაერთოს ადმინისტრაციული ორგანოს თანხმობა სახელმწიფოს/მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ან საზოგადოებრივ სივრცეში ამ ხაზობრივი ნაგებობის განთავსების თაობაზე. ნებართვების გამცემი ორგანო თავად ათანხმებს ადმინისტრაციულ ორგანოებთან. გადადით ვებგვერდზ

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: მშენებლობის ნებართვა