საკანონმდებლო ცვლილებები

29 მაისი, 2019

კომისიის 2019 წლის 24 მაისის N39/28 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა სს „სვანეთი ჰესის“ ლიცენზიაში და დაემატა „მესტიაჭალა ჰესი1“.  გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში