საკანონმდებლო ცვლილებები

29 ნოემბერი, 2019

კომისიის 2019 წლის 22 ნოემბრის N28 დადგენილებით დამტკიცდა „ენერგეტიკული ბაზრების მონიტორინგის წესი“ რომლის ამოქმედების ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 1 აპრილი და ვრცელდება საწარმოებზე, რომლებიც ახორციელებენ ელექტროენერგიის ან ბუნებრივი გაზის განაწილებას, მიწოდებას, იმპორტს ან ექსპორტს, ასევე საწარმოებზე, რომლებიც ახორციელებენ ელექტროენერგიის წარმოებას, დისპეტჩერიზაციას, გადაცემას ან ბაზრის ოპერირებას ან ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირებას. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მონიტორინგი