საკანონმდებლო ცვლილებები

29 ნოემბერი, 2019

კომისიის 2019 წლის 22 ნოემბრის N27 დადგენილებით დამტკიცდა ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის სექტორებში, აგრეთვე წყალმომარაგების სექტორებში ინვესტიციების შეფასების წესი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ინვესტიციების შეფასების წესი