საკანონმდებლო ცვლილებები

4 დეკემბერი, 2019

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 26 ნოემბრის N41212 ბრძანებით განისაზღვრა ელექტროგენერაციის სასადგურე დანაკარგები და რეგულირებული საწარმოების (მათ შორის, ელექტროენერგიის წარმოების ლიცენზიატების და მცირე ელექტროსადგურების) მიერ სემეკისთვის სემეკის  მიერვე დამტკიცებული ფორმით პერიოდულად წარდგენილ ანგარიშში ასახული ყოველთვიური ინფორმაცია სასადგურე დანაკარგების შესახებ, დაბეგვრის მიზნებისთვის, ჩაითვალა შესაბამისი გადასახადის გადამხდელისთვის ელექტროგენერაციის სასადგურე დანაკარგადგადადით ვებგვერდზე 

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: სასადგურე დანაკარგები