საკანონმდებლო ცვლილებები

11 ნოემბერი, 2019

აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროებისათვის სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისათვის“ ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭების თაობაზე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 7 ნოემბრის N1-1/529 ბრძანებით „ახალციხე-ბათუმის“ 220 კვ. ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი ჩაითვალა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მქონე პროექტად და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ მიენიჭა პროექტის ფარგლებში მოქცეულ  ახალციხის რაიონი, სოფელი ფერსაში უშანგი აფციაურის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (ფართი 58 კვ .მ.) ექსპროპრიაციის უფლება. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ექსპროპრიაცია