საკანონმდებლო ცვლილებები

10 დეკემბერი, 2019

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2019 წლის 6 დეკემბრის N1-1/576 ბრძანებით ახალციხე-ბათუმის“ 220 კვ. ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტი ჩაითვალა აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭიროების მქონე პროექტად და სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას" მიენიჭა პროექტის ფარგლებში მოქცეულ უძრავ ქონებაზე ( სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მთლიანი ფართი (3000 კვ.მ) – საექსპროპრიაციო ფართი 140 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული ნარგავები) ექსპროპრიაციის უფლება. ექსპროპრიაციის უფლება 

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ექსპროპრიაცია