საკანონმდებლო ცვლილებები

2 დეკემბერი, 2019

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 29 ნოემბრის N23 დადგენილებით ცვლილება შევიდა ,,ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღებისა და მათი განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ’’ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის №8 დადგენილებაში და ხაზობრივი    ნაგებობის    მშენებლობის    შემთხვევაში    მოსაკრებლის    ოდენობა    ახალ ასაშენებელი ობიექტის პროექტით გათვალისწინებული თითოეული გრძივი მეტრისთვის განისაზღვროს  0,50    ლარითგადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულები
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ხაზობრივი ნაგებობის მშენებლობა