საკანონმდებლო ცვლილებები

10 იანვარი, 2020

კომისიის 2019 წლის 31 დეკემბრის N110 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა შპს „თელავგაზის“ განაწილების ლიცენზიაში, გაფართოვდა არეალი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში