საკანონმდებლო ცვლილებები

20 იანვარი, 2020

საქართველოს მთავრობის  2020 წლის 17 იანვრის N35 დადგენილებით განისაზღვრა იმ საკანონმდებლო აქტების ნუსხა, რომლებში ცვლილების შეტანის შესახებ კანონპროექტის მომზადებისას სავალდებულოა რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიშის მომზადება.  ამ აქტების შორის მოხვდა „ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: რეგულირების ზეგავლების შეფასება