საკანონმდებლო ცვლილებები

22 იანვარი, 2020

კომისიის 2020 წლის 17 იანვრის N3/3 გადაწყვეტილებით ცვლილება შევიდა სს „საქორგგაზის“ ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიაში და გაფართოვდა არეალი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში