საკანონმდებლო ცვლილებები

19 მარტი, 2020

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2020 წლის 19 მარტის N2 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მომსახურების მიწოდების წესებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 17 მარტის №3 დადგენილებაში და ავტორიზებულ პირებს 2020 წლის 20 აპრილამდე დაევალათ სსიპ „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ ელექტრონულ პორტალ my.gov.ge-ზე რეგისტრაცია. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ხაზობრივი ნაგებობების კეძო მესაკუთრეებს შორის მის განთავსებაზე თანხმობის ელექტრონული ფორმით მიღებას. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: my.gov.ge