საკანონმდებლო ცვლილებები

10 მარტი, 2020

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2020 წლის 5 მარტის N1-1/119 ბრძანებით დამტკიცდა ჰიდროენერგიისა და ქარის ენერგიისგან გამომუშავებული ელექტროენერგიის აღრიცხვის ნორმალიზაციის წესი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: სამინისტროები
დოკუმენტის ტიპი: ბრძანება
თემატიკა: ჰიდროენერგია