საკანონმდებლო ცვლილებები

4 მარტი, 2020

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 2 მარტის N139 დადგენილებით ძალადაკარგულად გამოცხადდა  „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილება. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: მშენებლობის ნებართვები