საკანონმდებლო ცვლილებები

25 თებერვალი, 2020

კომისიის 2020 წლის 14 თებერვლის დადგენილებით ცვლილება შევიდა „სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2008 წლის 26 ნოემბრის №32 დადგენილებაში, რომლის თანახმადაც ერთიანი ადმინისტრირების ფარგლებში არსებული საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისათვის, რომელზეც დარიცხვა ხორციელდება სულადობით,  დადგინდა მომხმარებული სასმელი წყლის საფასურის გაანგარიშების განსხვავებული წესი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ცვლილება წესებში