საკანონმდებლო ცვლილებები

13 თებერვალი, 2020

კომისიის 2020 წლის 7 თებერვლის N11/11 გადაწყვეტილებით შპს „გასკო+“ - ის განაწილების ლიცენზიაში შევიდა ცვლილება და გაფართოვდა არეალი.  გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: გადაწყვეტილება
თემატიკა: ცვლილება ლიცენზიაში