საკანონმდებლო ცვლილებები

7 თებერვალი, 2020

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 6 თებერვლის N75 დადგენილებით დამტკიცდა განახლებადი ენერგიის ეროვნული სამოქმედო გეგმისთვის ჰარმონიზებული ნიმუშის მინიმალური მოთხოვნების შემუშავების წესი და განისაზღვრა მოთხოვნები რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იყოს განახლებადი ენერგიების ეროვნული სამოქმედო გეგმის შედგენისას. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: განახლებადი ენერგიები