საკანონმდებლო ცვლილებები

31 მარტი, 2020

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 27 მარტის N9 დადგენილებით დამტკიცდა „გადამცემი სისტემის ოპერატორის სერტიფიცირების წესები“. დადგენილება ამოქმედდა გამოქვეყნებისთანავე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: სერტიფიცირების წესი