საკანონმდებლო ცვლილებები

28 მაისი, 2020

დამტკიცდა ენერგოეფექტურობის შესახებ საქართველოს კანონი, რომლის მიზანია ენერგიის დაზოგვის, ენერგიის მიწოდების უსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობის გაზრდა, აგრეთვე ენერგეტიკულ ბაზარზე ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების ხელშემშლელი დაბრკოლებების მაქსიმალურად აღმოფხვრა. კანონის მოქმედება ვრცელდება მწარმოებლებზე, ასევე გადაცემისა და განაწილების ლიცენზიატებზე და ითვალისწინებს კომისიის უფლებამოსილებებს ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით ენერგიის გარდაქმნის, გადაცემისა და განაწილების სექტორებში. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: კანონი
თემატიკა: ენერგოეფექტურობა