საკანონმდებლო ცვლილებები

21 მაისი, 2020

კომისიის 2020 წლის 21 მაისის N21 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში და ახლებურად ჩამოყალიბდა დღიური ნომინაციის საფასური. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ქსელის წესები