საკანონმდებლო ცვლილებები

4 ივნისი, 2020

კომისიის 2020 წლის 27 მაისის N22 დადგენილებით დამტკიცდა ლიცენზირების წესებისა და ენერგეტიკული საქმიანობის თაობაზე შეტყობინების წესი. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ლიცენზიები