საკანონმდებლო ცვლილებები

20 აგვისტო, 2020

კომისიის 2020 წლის 11 აგვისტოს N46 დადგენილებით დამტკიცდა ელექტროენერგიის ბაზრის წესები, რომლის ადგენს ელექტროენერგიით დღით ადრე და დღიურ ბაზრებზე ვაჭრობის, ასევე საბალანსო და დამხმარე მომსახურებების წესებს. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ბაზრის წესები