საკანონმდებლო ცვლილებები

8 სექტემბერი, 2020

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 7 სექტემბრის N560 დადგენილებით ცვლილება შევიდა  „კომუნალური გადასახადების სუბსიდირების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 3 აპრილის №220 დადგენილებაში და იურიდიულ პირებს 15 სექტემბრამდე მიეცათ სუბსიდირებას დაქვემდებარებული საყოფაცხოვრებო მომხმარებლების სიების კორექტირება (ასეთი არსებობის შემთხვევაში) და  სამინისტროში წარდგენა. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: სუბსიდირება