საკანონმდებლო ცვლილებები

22 ივლისი, 2020

2020 წლის 14 ივლისს ცვლილება შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში და დასაბეგრ პირად განისაზღვრა სავაჭრო შუამავალი, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს შესყიდული ბუნებრივი გაზის ან ელექტროენერგიის გადაყიდვა და რომლის მიერ აღნიშნული საქონლის პირადი მიზნისთვის მოხმარების მოცულობა უმნიშვნელოა. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: კანონპროექტი
თემატიკა: საგადასახადო კოდექსი