საკანონმდებლო ცვლილებები

17 სექტემბერი, 2020

კომისიის 2020 წლის N47 დადგენილებით ცვლილება შევიდა „ბუნებრივი გაზის ქსელის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 31 აგვისტოს №22 დადგენილებაში და დადგინდა ბუნებრივი გაზის დაბალანსების ქსელის წესები. იხ. ვებგვერდი

გამომცემი ორგანო: კომისია
დოკუმენტის ტიპი: დადგენილება
თემატიკა: ქსელის წესები