საკანონმდებლო ცვლილებები

25 მაისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის №942 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „ჰიდრო ფაუერ ჯორჯიას“ შორის „ხადა 2 ჰესის“ თაობაზე დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი