საკანონმდებლო ცვლილებები

8 ივნისი, 2017

2017 წლის 8  ივნისს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა საქართველოს კანონის პროექტი „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.იხილეთ ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს პარლამენტი
დოკუმენტის ტიპი: კანონპროექტი
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ბუნებრივი გაზი,წყალმომარაგება