საკანონმდებლო ცვლილებები

19 ივნისი, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 8 ივნისის №1166 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობას, შპს „სტორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმება. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა