საკანონმდებლო ცვლილებები

17 აგვისტო, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის N1537 განკარგულებით ცნობად იქნა მიღებული ინფორმაცია საქართველოს მთავრობას, შპს „წავკისი ჰესსა“  და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 1 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 4.1 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების შპს „წავკისი ჰესის“ მიერ დარღვევის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკია,ჰესი