საკანონმდებლო ცვლილებები

17 აგვისტო, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 24 ივლისის N1536 განკარგულებით ცნობად იქნა მიღებული ინფორმაცია „Anadolu Kafkasya Enerji Yatirimlari A.S.“-ის მიერ შპს „ხელედულა ენერჯის“ პარტნიორის,  „Anadolu Tasıt Ticaret A.S.“-ის ჩანაცვლების თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა