საკანონმდებლო ცვლილებები

18 აგვისტო, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 აგვისტოს N1606 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ , შპს „ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგია სა “ და შპს „ხობი 1“-ს შორის დასადები შეთანხმება საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორსა “ და შპს „ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგიას “ შორის 2015 წლის 20 აგვისტოს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი