საკანონმდებლო ცვლილებები

18 აგვისტო, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 3 აგვისტოს N1607 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობას, შპს „ბუგატო ენერჯის“ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები შეთანხმება ამავე მხარეებს შორის 2017 წლის 6 იანვარს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი