საკანონმდებლო ცვლილებები

18 აგვისტო, 2017

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ივლისის განკარგულებით „ახალციხე-ბათუმის“ 220 კვ ხაზის მშენებლობის (WB) პროექტის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაევალა „საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს გამოუყოს 5 000 000 (ხუთი მილიონი) ლარი. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა