საკანონმდებლო ცვლილებები

18 აგვისტო, 2017

საქართველოს მთავრობის 217 წლის 24 ივლისის N1538 განკარგულებით მოწონებულ იქნა საქართველოს მთავრობასა და შპს „სოლო ენერჯის“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი „შავი არაგვი ჰესის“ მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ -ეკონომიკური საკითხების შესწავლის თაობაზე. გადადით ვებგვერდზე

გამომცემი ორგანო: საქართველოს მთავრობა
დოკუმენტის ტიპი: განკარგულება
თემატიკა: ელექტროენერგეტიკა,ჰესი